Digital Agency - Career for a new age of digital life

รับเพื่อนร่วมชีวิต ที่อยู่ด้วยกันวันละ 8 ช.ม. เป็นอย่างน้อย

 

ตำแหน่ง:      Account Executive / Account Supervisor / Account Manager – 2 positions

แผนก:           Account management (sales)
ลักษณะของงาน: วางแผนการขาย นำเสนอไอเดีย สินค้า บริการ บริหารลูกค้าและรับผิดชอบเป้าการขาย

คุณสมบัติ:
1. ชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา การตลาด, อักษรศาสตร์, วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นิเทศศาสตร์และสื่อโฆษณา หรือ บริหารธุรกิจทั่วไป
3. สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานเป็นอย่างดี (Microsoft office โดยเฉพาะ MS Power Point)
4. สนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ และรักการเรียนรู้  เป็นแฟนพันธุ์แท้ mobiel application และ Social media
5. ทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทัศนคติที่ชอบพิชิตปัญหา (Winning attitude)
6. มีความคิดริเริ่ม สามารถการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความคิดอย่างเป็นระบบ
7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน พร้อมทั้งทักษะในการเจรจาต่อรองและการสื่อสาร
8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เขียน อ่านได้
9. หากมีอุปกรณ์ Mac, iPad, iPhone, Android เป็นของตนเอง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
10. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี เกี่ยวกับสินค้าอุปโภค บริโภค, ด้านโฆษณา, บริการด้านธุรกิจ, สื่อสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยีหรือมัลติมีเดีย

รายละเอียดของงาน:
1. สร้างฐานลูกค้า นำเสนองานขาย วางแผนการขาย ให้กับสินค้าและบริการของบริษัท
2. จัดเตรียมข้อเสนอ โซลูชั่น และงานนำเสนอการขาย
3. ต่อประสานงาน และเป็นตัวกลางระหว่างลูกค้า และทีมงาน
4. รับผิดชอบเป้าหมายในการขายแต่ละเดือน

 (มีค่าคอมมิชชั่นจากการขาย)

ตำแหน่ง:      Strategic planner / Creative / Digital marketing – 2 positions

แผนก:         การตลาด
ลักษณะของงาน: ศึกษาข้อมูล วางแผน และปฏิบัติตามแผนการตลาด ในโลกออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

คุณสมบัติ:
1. ชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา การตลาด, อักษรศาสตร์, นิเทศศาสตร์และสื่อโฆษณา หรือ บริหารธุรกิจทั่วไป
3. สามารถสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้ดี มีทักษะในการเล่าเรื่องราวได้อย่างน่าสนุก
4. มีความคิดแหวกแนว นอกกรอบ ไม่แคร์สายตาผู้อื่น ชอบที่จะเป็นผู้นำเทรนด์ต่างๆ
4. มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี, การตลาด, Social media, On-line,  iPhone,  Android
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS Excel, PowerPoint, iOS, Android
7. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี เกี่ยวกับด้านโฆษณา, ดิจิตอล, โซเชียลมีเดีย, เทคโนโลยี หรือสื่อมัลติมีเดีย
8. มีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความเป็นเจ้าของ มีความฝันอันยิ่งใหญ่

รายละเอียดของงาน:
1. Marketing & client business development
2. Social Media & Mobile Marketing
3. Strategic and marketing planning

ตำแหน่ง:      Content editor / Copy writer / Marketing comm. – 2 positions

แผนก:         การตลาด
ลักษณะของงาน: ค้นหา ศึกษา สร้างสรรค์ ปรับปรุงและเขียนเนื้อหา เพื่อการตลาด การประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าบน Social Media

คุณสมบัติ:
1. ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน, อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะด้านการเขียนภาษาที่ดีทั้งไทย และอังกฤษ สามารถเขียนงานได้หลากหลายรูปแบบ
4. มีทักษะในการจับประเด็น สรุปความ และถ่ายถอดเรื่องราวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เป็นอย่างดี
6. มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี, การตลาด, social media, digital marketing,  iPhone,  Android
7. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการจัดการและดูแลข้อมูลบนเว็บไซต์/ เฟสบุ๊ค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความเป็นเจ้าของ มีความฝันอันยิ่งใหญ่
9. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS Excel และ PowerPoint

รายละเอียดของงาน:

1. Content development and copy writing/editing
2. Content sourcing and archiving
3. Content & Communication planning

 

ตำแหน่ง:      iOS / Android / Smart TV app developer – 2 positions

แผนก:          Software Development
ลักษณะของงาน: พัฒนาแอพพลิเคชั่นบน iPhone/iPod Touch/iPad/ Android / Samsung or Smart TV

คุณสมบัติ:

1. ชาย/หญิง อายุ 24-28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาใกล้เคียง
3. สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C , C++ และ Objective-C ได้เขียนโปรแกรมแบบ OOP ได้ (โดยเฉพาะ Java จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความรู้ในเรื่อง XCode, SQL, JSON, หรือ XML
5. สนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ และรักการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นแฟนพันธุ์แท้การ coding
6. ทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เขียน อ่านได้แบบพื้นฐาน
8. หากมีเครื่อง Mac หรือ mobile device เป็นของตนเอง หรือมีประสบการณ์มาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
9.ทำงานถูกต้อง, รวดเร็ว และ ตรงต่อเวลา, ไม่ติสท์แตก, บ้าพลัง, ไม่มีโลกส่วนตัวสูง, รับฟังคนอื่น

รายละเอียดของงาน:
1. พัฒนาแอพพลิเคชั่นบน iOS / Android / Smart TV
2. ดูและระบบและจัดการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆในส่วนของโปรแกรมเมอร์
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ App ผ่าน CMS

ตำแหน่ง:     Graphic designer (iPhone/ iPad / Android / Web/ SmartTV ) – 2 positions

แผนก:         Graphic Design
ลักษณะของงาน: ออกแบบ สร้างสรรค์ เวบไซต์ แอพพลิเคชั่นบนไอโฟน แอนดรอย และ Facebook แอพพลิเคชั่น

คุณสมบัติ:
1. ชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์และสื่อโฆษณา สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาใกล้เคียง
3. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการออกแบบสื่อดิจิตอล ทั้งภาพนิ่ง หรือ Multimedia (เช่น Illustrator / Photoshop / Premiere / After Effect)
4. สามารถเขียนโค้ด XHTML และ CSS ที่สะอาดตาและแก้ไขได้ง่าย
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เขียน อ่านได้
6. มีความเข้าใจในพื้นฐานการออกแบบสำหรับ เวบไซต์และ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
7. สนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ และรักการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นแฟนพันธุ์แท้ UX / UI
8. ทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
9. มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการกว้างไกล ไม่เป็นกบนอกกะลา ไม่อู้งาน ไม่รับงานนอก
10. หากมีเครื่อง Mac เป็นของตนเอง หรือมีประสบการณ์มาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน:
1. ออกแบบหน้าจอ (UI) ของ iPhone/iPod Touch/iPad/web/ Mobile Site/ Smart TV
2. ช่วยเหลือโปรแกรมเมอร์ในการเขียนโค้ด CSS
3. สร้างสรรค์และออกแบบงานศิลป์ขึ้นมาใหม่สำหรับเว็บไซต์ต่างๆ โดยเฉพาะ เช่นแบนเนอร์ ไอคอน ปุ่มต่างๆ เป็นต้น
4. ติดต่อสื่อสารกับฝ่ายขายและการตลาดเพื่อเก็บความต้องการ

ตำแหน่ง:     Marketing Assistant / Personal assistant – 1 position

แผนก:        Marketing department
ลักษณะของงาน: ติดต่อประสานงาน ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่การตลาดในระดับปฏิบัติการ

คุณสมบัติ:
1. ชาย/หญิง อายุ 20-28 ปี
2. วุฒิปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี สาขา การตลาด, อักษรศาสตร์, นิเทศศาสตร์และสื่อโฆษณา, เลขานุการ  หรือ บริหารธุรกิจทั่วไป
3. สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานเป็นอย่างดี (Microsoft office)
4. ทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
5. สามารถเข้าใจใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในการอ่านได้
6. มีความรับผิดชอบ ทำงานถูกต้อง, รวดเร็ว และ ตรงต่อเวลา
7. หากมีประสบการณ์หรือผลงานมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษและกำลังหางานประจำ

รายละเอียดของงาน:
1. ติดต่อประสานงาน และเป็นตัวกลางระหว่างฝ่ายขาย ลูกค้า และบุคคลภายนอก
2. รวบรวม จัดหมวดหมู่ จัดเก็บ ข้อมูลลูกค้า และเอกสารต่างๆสำหรับฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย
3. ช่วยเหลือ จัดเตรียมเอกสาร สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด และฝ่ายขายเพื่อให้ทีมงานได้ใช้เวลากับลูกค้าได้มากขึ้น
4. ค้นหา จัดเตรียมข้อมูล อัพโหลดข้อมูลต่างๆ ไปยังสินค้า หรือบริการที่กำหนด