Digital Agency - Career for a new age of digital life

รับเพื่อนร่วมชีวิต ที่อยู่ด้วยกันวันละ 8 ช.ม. เป็นอย่างน้อย

 

ตำแหน่ง: ? ? ?Account Executive / Account Supervisor / Account Manager – 2 positions

แผนก: ???? ???? Account management (sales)
ลักษณะของงาน: วางแผนการขาย นำเสนอไอเดีย สินค้า บริการ บริหารลูกค้าและรับผิดชอบเป้าการขาย

คุณสมบัติ:
1. ชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี?สาขา การตลาด, อักษรศาสตร์, วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นิเทศศาสตร์และสื่อโฆษณา หรือ บริหารธุรกิจทั่วไป
3.?สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานเป็นอย่างดี (Microsoft office?โดยเฉพาะ MS Power Point)
4.?สนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ และรักการเรียนรู้ ?เป็นแฟนพันธุ์แท้ mobiel application และ Social media
5. ทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทัศนคติที่ชอบพิชิตปัญหา (Winning attitude)
6.?มีความคิดริเริ่ม สามารถการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี?มีความคิดอย่างเป็นระบบ
7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน พร้อมทั้งทักษะในการเจรจาต่อรองและการสื่อสาร
8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เขียน อ่านได้
9. หากมีอุปกรณ์ Mac, iPad, iPhone, Android เป็นของตนเอง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
10.?มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี เกี่ยวกับสินค้าอุปโภค บริโภค, ด้านโฆษณา, บริการด้านธุรกิจ, สื่อสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยีหรือมัลติมีเดีย

รายละเอียดของงาน:
1.?สร้างฐานลูกค้า นำเสนองานขาย วางแผนการขาย ให้กับสินค้าและบริการของบริษัท
2. จัดเตรียมข้อเสนอ โซลูชั่น และงานนำเสนอการขาย
3.?ต่อประสานงาน และเป็นตัวกลางระหว่างลูกค้า และทีมงาน
4. รับผิดชอบเป้าหมายในการขายแต่ละเดือน

?(มีค่าคอมมิชชั่นจากการขาย)

ตำแหน่ง: ? ? ?Strategic planner / Creative / Digital marketing – 2 positions

แผนก: ????? ? การตลาด
ลักษณะของงาน: ศึกษาข้อมูล วางแผน และปฏิบัติตามแผนการตลาด ในโลกออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

คุณสมบัติ:
1. ชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา การตลาด, อักษรศาสตร์, นิเทศศาสตร์และสื่อโฆษณา หรือ บริหารธุรกิจทั่วไป
3. สามารถสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้ดี มีทักษะในการเล่าเรื่องราวได้อย่างน่าสนุก
4. มีความคิดแหวกแนว นอกกรอบ ไม่แคร์สายตาผู้อื่น ชอบที่จะเป็นผู้นำเทรนด์ต่างๆ
4. มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี, การตลาด, Social media, On-line, ?iPhone, ?Android
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS Excel, PowerPoint, iOS, Android
7. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี เกี่ยวกับด้านโฆษณา, ดิจิตอล, โซเชียลมีเดีย, เทคโนโลยี หรือสื่อมัลติมีเดีย
8. มีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความเป็นเจ้าของ มีความฝันอันยิ่งใหญ่

รายละเอียดของงาน:
1. Marketing & client business development
2. Social Media & Mobile Marketing
3. Strategic and marketing planning

ตำแหน่ง: ? ? ?Content editor / Copy writer / Marketing comm. – 2 positions

แผนก: ????? ? การตลาด
ลักษณะของงาน: ค้นหา ศึกษา สร้างสรรค์ ปรับปรุงและเขียนเนื้อหา เพื่อการตลาด การประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าบน Social Media

คุณสมบัติ:
1. ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์,?สื่อสารมวลชน,?อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.?มีทักษะด้านการเขียนภาษาที่ดีทั้งไทย และอังกฤษ สามารถเขียนงานได้หลากหลายรูปแบบ
4. มีทักษะในการจับประเด็น สรุปความ และถ่ายถอดเรื่องราวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เป็นอย่างดี
6. มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี, การตลาด, social media, digital marketing, ?iPhone, ?Android
7. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการจัดการและดูแลข้อมูลบนเว็บไซต์/?เฟสบุ๊ค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความเป็นเจ้าของ มีความฝันอันยิ่งใหญ่
9. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS Excel และ PowerPoint

รายละเอียดของงาน:

1. Content development and copy writing/editing
2. Content sourcing and archiving
3. Content & Communication planning

 

ตำแหน่ง: ???? iOS / Android / Smart TV app developer – 2 positions

แผนก: ?????? ? Software Development
ลักษณะของงาน:?พัฒนาแอพพลิเคชั่นบน iPhone/iPod Touch/iPad/ Android / Samsung or Smart TV

คุณสมบัติ:

1. ชาย/หญิง อายุ 24-28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาใกล้เคียง
3. สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C , C++ และ Objective-C ได้เขียนโปรแกรมแบบ OOP ได้ (โดยเฉพาะ Java จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความรู้ในเรื่อง XCode, SQL, JSON, หรือ XML
5.?สนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ และรักการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นแฟนพันธุ์แท้การ coding
6. ทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เขียน อ่านได้แบบพื้นฐาน
8.?หากมีเครื่อง Mac หรือ mobile device เป็นของตนเอง หรือมีประสบการณ์มาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
9.ทำงานถูกต้อง, รวดเร็ว และ ตรงต่อเวลา, ไม่ติสท์แตก, บ้าพลัง, ไม่มีโลกส่วนตัวสูง, รับฟังคนอื่น

รายละเอียดของงาน:
1. พัฒนาแอพพลิเคชั่นบน iOS / Android / Smart TV
2. ดูและระบบและจัดการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆในส่วนของโปรแกรมเมอร์
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ App ผ่าน CMS

ตำแหน่ง: ????Graphic designer (iPhone/ iPad / Android / Web/ SmartTV ) – 2 positions

แผนก: ??????? Graphic Design
ลักษณะของงาน: ออกแบบ สร้างสรรค์ เวบไซต์ แอพพลิเคชั่นบนไอโฟน แอนดรอย และ Facebook แอพพลิเคชั่น

คุณสมบัติ:
1. ชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์และสื่อโฆษณา สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาใกล้เคียง
3. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการออกแบบสื่อดิจิตอล ทั้งภาพนิ่ง หรือ Multimedia (เช่น Illustrator /?Photoshop / Premiere / After Effect)
4. สามารถเขียนโค้ด XHTML และ CSS ที่สะอาดตาและแก้ไขได้ง่าย
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เขียน อ่านได้
6. มีความเข้าใจในพื้นฐานการออกแบบสำหรับ เวบไซต์และ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
7. สนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ และรักการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นแฟนพันธุ์แท้ UX / UI
8. ทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
9. มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการกว้างไกล ไม่เป็นกบนอกกะลา ไม่อู้งาน ไม่รับงานนอก
10. หากมีเครื่อง Mac เป็นของตนเอง หรือมีประสบการณ์มาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน:
1. ออกแบบหน้าจอ (UI) ของ iPhone/iPod Touch/iPad/web/ Mobile Site/ Smart TV
2.?ช่วยเหลือโปรแกรมเมอร์ในการเขียนโค้ด CSS
3. สร้างสรรค์และออกแบบงานศิลป์ขึ้นมาใหม่สำหรับเว็บไซต์ต่างๆ โดยเฉพาะ เช่นแบนเนอร์ ไอคอน ปุ่มต่างๆ เป็นต้น
4. ติดต่อสื่อสารกับฝ่ายขายและการตลาดเพื่อเก็บความต้องการ

ตำแหน่ง: ????Marketing Assistant / Personal assistant – 1 position

แผนก: ???????Marketing department
ลักษณะของงาน: ติดต่อประสานงาน ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่การตลาดในระดับปฏิบัติการ

คุณสมบัติ:
1. ชาย/หญิง อายุ 20-28 ปี
2. วุฒิปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี?สาขา การตลาด, อักษรศาสตร์, นิเทศศาสตร์และสื่อโฆษณา, เลขานุการ??หรือ บริหารธุรกิจทั่วไป
3. สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานเป็นอย่างดี (Microsoft office)
4.?ทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
5.?สามารถเข้าใจใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในการอ่านได้
6. มีความรับผิดชอบ?ทำงานถูกต้อง, รวดเร็ว และ ตรงต่อเวลา
7. หากมีประสบการณ์หรือผลงานมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษและกำลังหางานประจำ

รายละเอียดของงาน:
1. ติดต่อประสานงาน และเป็นตัวกลางระหว่างฝ่ายขาย ลูกค้า และบุคคลภายนอก
2. รวบรวม จัดหมวดหมู่ จัดเก็บ ข้อมูลลูกค้า และเอกสารต่างๆสำหรับฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย
3. ช่วยเหลือ จัดเตรียมเอกสาร สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด และฝ่ายขายเพื่อให้ทีมงานได้ใช้เวลากับลูกค้าได้มากขึ้น
4. ค้นหา จัดเตรียมข้อมูล อัพโหลดข้อมูลต่างๆ ไปยังสินค้า หรือบริการที่กำหนด